Actievoorwaarden:

Deelname aan deze actie is gratis.

  1. U ontvangt bij elke €10 aan boodschappen één gratis kraskaart OP=OP (uiterlijk tot 16 september 2018).
  2. Maximaal 15 kraskaarten per betalende klant.
  3. Kras het vakje open. Er verschijnt een omschrijving van de door u gewonnen prijs.
  4. U kunt uw gratis product, prijs met uw winnende kraskaart ophalen bij de deelnemende winkels uit winkelcentrum Maaspoort tot 30 september 2018. (voor overige prijs of kortingen zie website deelnemende partijen).
  5. Waardebonnen dienen in één keer te worden ingediend en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Actievoorwaarden krasactie Winkelcentrum Maaspoort

1. Algemeen

1.2 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Krassen in de supermarkt’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Winkelcentrum Maaspoort (verder te noemen: “Organisator”) statutair gevestigd te Lokerenpassage 5-A en kantoorhoudende aan de Lokerenpassage 5-A, 5235 KR ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 40218424. De actievoorwaarden zijn leidend

1.3 Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden op de winkelvloer en/of via de website www.winkelcentrummaaspoort.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze Actie begint op maandag 20 augustus 2018 en eindigt op zondag 16 september 2018 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

2. De actie

2.2 Bij een besteding van €10,- in de deelnemende supermarkt(en), zoals hierboven aangegeven, ontvangt de Deelnemer een kraskaart waarmee er kans wordt gemaakt op 1 van de 140.000 verschillende prijzen. De prijzen zijn te vinden in artikel 5.

2.3 Door deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.

2.4 Op een kraskaart zal één (1) actiecode worden gedrukt waarmee één (1) keer kan worden deelgenomen.

2.5 De kraskaarten worden verstrekt vanaf maandag 20 augustus 2018, zolang de voorraad strekt, uiterlijk tot en met zondag 16 september 2018.

2.6 In geval Deelnemer een prijs wint, dan is zijn prijs direct zichtbaar. Deelnemers dienen de kraskaart te bewaren tot einde van de Actieperiode, tenzij de kraskaart eerder ingenomen wordt door de Organisator bij bijvoorbeeld de uitreiking van de prijs. Mocht de kraskaart niet eerder ingenomen zijn door de Organisator, kan er te allen tijde gevraagd worden naar de winnende kraskaart. Wanneer niet aangetoond kan worden dat de kraskaart met een winnende actiecode in jouw bezit is, behoudt de Organisator zich het recht voor om de gewonnen prijs te laten vervallen aan de Organisator.

2.7 Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan de Organisator.

2.8 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

2.9 De kraskaarten kunnen uitsluitend worden ingeleverd bij de deelnemende winkel.

2.10 Er is geen maximaal aantal deelnames per persoon. Er geldt enkel een op=op constructie voor de beschikbaarheid van de kraskaarten.

2.11 In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

2.12 Bij het niet ontvangen van een kraskaart uit de betreffende Winkelcentrum Maaspoort vestiging dient de Deelnemer zelf contact op te nemen met de vestiging.

3. Deelname

3.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van de Actievoorwaarden en gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer derhalve gebonden aan de Actievoorwaarden.

3.3 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.4 Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten voor de gedane besteding in de supermarkt en de kosten van (mogelijk) internetgebruik.

4. Aansprakelijkheid en Privacy

4.2 Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

4.3 Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door de Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de winkelvloer en/of website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

5. Prijzen

5.1 In totaal zijn er 140.000 prijzen te winnen. De opsomming en prijzen van de te winnen prijzen vindt de Deelnemer terug op de winkelvloer van de Organisator.

5.2 De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

5.3 Aan het einde van de actieperiode wordt een trekking georganiseerd waarin alle prijzen die niet zijn uitgekeerd worden verloot onder de deelnemers.

5.4 Na het krassen ziet de Deelnemer direct of zij een Prijs heeft gewonnen. Dit bericht is onder voorbehoud van controle door de Organisator op naleving van deze actievoorwaarden.

5.5 De Organisator controleert te allen tijde de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform de actievoorwaarden.

5.6 Indien Deelnemer niet binnen 6 weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Organisator gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen vervalt de prijs aan Organisator.

5.7 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.

5.8 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.9 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

Slotbepalingen

5.12 Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.13 Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van de Organisator.

5.14 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Organisator in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de door Organisator aangewezen rechter.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This